Германия, HSR от 1991 г.

Отказ от отговорност

Този уебсайт е съставен с най-голямо внимание. Стремим се цялата информация да бъде възможно най-пълна, вярна, разбираема, точна и актуална. Въпреки това High-Speed Rail Nederland не носи отговорност за преки или косвени щети, които могат да възникнат в резултат на използването на предоставената тук информация. От съдържанието на този уебсайт не могат да се черпят права или да се предявяват претенции по какъвто и да е начин.