Γερμανία, HSR sinds 1991

Αποποίηση ευθύνης

Ο παρών δικτυακός τόπος έχει καταρτιστεί με τη μεγαλύτερη δυνατή προσοχή. Στόχος μας είναι όλες οι πληροφορίες να είναι όσο το δυνατόν πιο πλήρεις, σωστές, κατανοητές, ακριβείς και ενημερωμένες. Ωστόσο, η High-Speed Rail Nederland δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία που μπορεί να προκύψει από τη χρήση των πληροφοριών που παρέχονται εδώ. Από το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου δεν μπορούν να προκύψουν δικαιώματα ή να γίνουν αξιώσεις με οποιονδήποτε τρόπο.