Europeiska unionens 100:e europeiska medborgarinitiativ blickar mot framtiden

Höghastighetståg som förbinder alla europeiska huvudstäder

För att göra resandet snabbare, bekvämare och mer hållbart kommer Europa att behöva förbinda sina huvudstäder med höghastighetståg (HSR). Med höghastighetståg kan tåg färdas i hastigheter över 300 km/h, vilket gör restiden upp till 800 km kortare med tåg än med bil eller flyg. Därför påskyndar de inte bara den ekonomiska utvecklingen, utan ersätter också kortdistansflyg med höghastighetståg, vilket minskar koldioxidutsläppen och tar bort olägenheterna och bullret från flygplatserna.

Endast 6 av 27 EU-länder har lokala höghastighetstågförbindelser, och höghastighetståg mellan EU:s huvudstäder är ganska sällsynta. Europa fortsätter att försumma potentialen för utveckling av infrastruktur för långväga höghastighetståg. Den positiva ekonomiska effekten av byggandet av höghastighetståg skulle mätas i miljarder euro, och EU:s minskade koldioxidutsläpp skulle vara i storleksordningen hundratals miljoner ton koldioxid.

För att knyta samman Europas huvudstäder med höghastighetståg måste länderna arbeta tillsammans, och därför har vi lanserat ett europeiskt medborgarinitiativ. Enligt europeisk lag är Europeiska kommissionen skyldig att stödja vårt mål att binda samman Europas huvudstäder med höghastighetståg om vi samlar in minst 1 000 000 underskrifter från EU-medborgare. Många europeiska länder deltar därför i initiativet.

Skulle ni vilja att Europeiska kommissionen engagerade sig i detta syfte och bestämde vår gemensamma framtid? Det kan du göra genom att stödja detta europeiska medborgarinitiativ. Klicka på knappen nedan och skriv under initiativet.

Vad är ett europeiskt medborgarinitiativ (ECI)?

Europeiska medborgarinitiativet (ECI) är en mekanism inom Europeiska unionen (EU) som syftar till att stärka direktdemokratin genom att göra det möjligt för ”EU-medborgare att delta direkt i EU:s politiska beslutsfattande”, och som infördes genom Lissabonfördraget 2007. Initiativet gör det möjligt för en miljon EU-medborgare som är medborgare i minst sju medlemsstater att direkt uppmana Europeiska kommissionen att föreslå en rättsakt (särskilt ett direktiv eller en förordning) på ett område där medlemsstaterna har delegerade befogenheter på EU-nivå. Denna rätt att begära att kommissionen lägger fram ett lagstiftningsförslag jämställer medborgarna med Europaparlamentet och Europeiska rådet, som har denna rätt enligt artiklarna 225 respektive 241 i EUF-fördraget.

Skriv under initiativet

Enligt europeisk lagstiftning är Europeiska kommissionen därför skyldig att stödja vårt mål att förbinda europeiska huvudstäder med höghastighetståg om vi samlar in minst 1 000 000 underskrifter från EU-medborgare. Låt kommissionen arbeta för er och ert land, för ett bättre utvecklat och bekvämt Europa, och underteckna initiativet.

Vill ni att Europeiska kommissionen ska engagera sig för detta mål och bidra till vår bättre gemensamma framtid? Stöd vårt europeiska medborgarinitiativ genom att klicka på knappen nedan och underteckna initiativet. Du kommer att omdirigeras till Europeiska kommissionens webbplats där du kan skriva under.

De 7 fördelarna med höghastighetståg

1. Snabbaste sättet att resa

På avstånd mellan 200 och 800 km är höghastighetståg det snabbaste transportsättet. Stora europeiska knutpunkter som Barcelona och Madrid, som ligger på 650 km avstånd, kan redan nås på 2:30 timmar tack vare höghastighetstågsanslutningen. Lika långa avstånd, t.ex. mellan huvudstäderna Stockholm och Köpenhamn, som för närvarande tar 5:15 timmar, skulle kunna nås på 2:30 timmar så snart höghastighetståg byggs. Och från Köpenhamn skulle du kunna nå Hamburg på 1:30 timmar, och ytterligare två timmar skulle ta dig till Amsterdam.

2. Sammanlänkning av regioner

Till skillnad från flygplan kan höghastighetståg också användas av ett tåg som stannar var 200:e kilometer. Medan huvudstäderna Stockholm och Köpenhamn till exempel kan anslutas med ett nonstop-tåg, kan ett annat tåg som använder samma spår vid en annan tidpunkt göra några mellanliggande stopp i stora städer som Malmö, Jönköping och Norrköping. Följaktligen kommer dessa städer också att få en snabbare tillgång än vad som för närvarande är möjligt med bil, buss eller flyg.

3. Ekonomisk tillväxt och välstånd

Att minska restiderna mellan Europas största städer förbättrar EU:s konkurrensfördelar. Och inte bara mellan huvudstäderna: förutom nonstopförbindelsen mellan huvudstäderna stärker till exempel ett tåg som kör på samma spår vid en senare tidpunkt med stopp i flera stora städer däremellan också ekonomin i dessa regioner. Och som ett resultat av detta ökar välståndet för dess invånare.

4. Mest hållbara

Det mest miljövänliga sättet att resa är med höghastighetståg. Många rapporter om utsläpp från transporter utesluter ”utsläpp på höjd”, vilket innebär att alla utsläpp över 3 km inte tas med i beräkningen (och därför orättvist gynnar flygplan i jämförelsen). För att fastställa det grönaste resealternativet baserat på alla utsläpp har den brittiska regeringen genomfört en studie studie som tar hänsyn till alla utsläpp: CO2, kväve, men även ”utsläpp på hög höjd”. Studien visar att höghastighetståg (Eurostar i Storbritannien) är det minst förorenande resealternativet, vilket du kan se i diagrammet.

5. Avlasta flygplatser

Olägenheterna med alltför många plan som startar och landar och bristen på flygplatskapacitet kan kompenseras genom att ersätta kortdistansflyg med höghastighetståg. Detta leder till minskade utsläpp av växthusgaser, minskat buller och mindre kapacitetsproblem som flygplatserna har kämpat med i åratal.

6. Mindre överbelastade vägar

Den växande europeiska befolkningen och det ökade välståndet leder till fler resor och därmed till överbelastade vägar. Byggandet av höghastighetståg gör att fler järnvägstransporter blir tillgängliga, vilket minskar trafikstockningarna på vägarna.

7. Mest bekväma

Höghastighetståg är det bekvämaste sättet att resa. Medan passagerare i bilar, bussar och flygplan tillbringar sin långa resa i ett litet och vanligt säte, erbjuder ett höghastighetståg mycket mer utrymme, så att du kan gå till restaurangvagnen eller njuta av landskapet genom fönstret.

Skriv under initiativet

Få kommissionen att arbeta för dina ambitioner för ett bättre Europa och underteckna initiativet. Klicka på länken nedan så kommer du att omdirigeras till Europeiska kommissionens webbplats där du kan skriva din signatur.